Terms and Condition

תקנון

תנאי שימוש

1. כללי

1.1.

אתר החברה (להלן: “האתר“) הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות מקוונת למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראלבעלת האתר ומפעילתו היא חברת מונסקי סטור“, ח.פ. 315765289 (להלן: “החברה“).

1.2.

פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: “פעולה“).

1.3.

תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.4.

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתרותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברהעקב כךהנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיוןגלישה ו/או כל פעולה באתרמהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנוןלכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5.

יודגשכל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלםוכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.6.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.7.

המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.8.

תמונות המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתרמוסכם ומובהרכי אנו החברה תשתדל לעשות את המיטב בכדי להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי הפריטים

1.9

1.10.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

1.11.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהרכי עלולים להופיע בובתום לבאי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.12.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמתהמחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנהיחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

1.13.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעיםהטבות והנחותהנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעיםהטבות והנחות אלהלהחליפם או לשנות בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

1.14.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארימחשבי כף יד למיניהם וכיוב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנטובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.15.

החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים בנקודות מכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר מוזל.

2. הזכות/כשרות להשתמש באתר

2.1.

רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישותכל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1.

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבותכלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.1.2.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין עי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.

2.1.3.

המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דואלאו ניידהודעות טקסטדואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס‘ 40) התשסח 2008.

3. אופן המכירה

3.1.

החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר.

3.2.

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג דף פעולה“, המוצר או השירות המוצע למכירהומחיר המכירה (להלן דף הפעולה“).

3.3.

כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר לרבות מידהצבע וכמותלאחר מכןיש להקליד פרטים בסיסיים כגון שםכתובתכתובת דואר אלקטרונימספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה“), ואז הופך המשתמש למבצע הפעולה“. כדי שההזמנה תבוצע במהרה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנהאם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגוייםהחברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדםבמקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעיםיחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוחיש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק.

3.4.

לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי וביצוע פעולת ה CHECK OUT עי הלקוחתינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרהובשים דגש כיעסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיובבהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברהאישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני.

3.5.

האתר עושה שימוש במערכת הצפנה בתקן PCI-DSS החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהואעקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמואם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3.6.

יובהר ויודגשמשלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברהרישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברההמנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמוריהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

3.7.

חיוב מבצע הרכישה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידויתבצע באמצעות כרטיס האשראילאחר ביצוע הרכישה.

3.8.

חשובהגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה לא חוקיתכנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פלילייםבנוסף תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.9.

במקרה בו לא אושרה העסקה עי חברות האשראי יקבל מבצע הרכישה הודעה מתאימהלצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הרכישה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברהלצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקהיובהר ויודגשפעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום עי מבצע הרכישה וחברת האשראיבמקרה כאמוריחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה עי חברת כרטיסי האשראיללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקהתהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחוייבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.10.

ניתן להשלים את הרכישה עי מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של החברהבמקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי עי מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראיבמקרה כאמוריחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה עי חברת כרטיסי האשראייובהר ויודגשהיה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראיוהלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך ימים ממועד הפניהתהייה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

3.11.

אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקהמותנית בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנהיובהר שגם אם לא צויןכי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנהלא תהא החברה מחויבת במכירת המוצרוללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזקבין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג‘. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצעיש להדגיש ולהבהירכי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאיבפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

3.12.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפותאו המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

4. שיטת המכירה

4.1.

המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר וענייןמכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאיהמשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

4.2.

במכירה רגילה המשתמש רשאי לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפוןלצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור באופן התשלום” את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של החברהמכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג החברה לבין המשתמשהמשתמש מסר את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

5. מועדי אספקההובלה ומשלוח

5.1.

החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישההחברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותיםהחברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

5.2.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאיאספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתותהשבתות וכיוצב.

5.3.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובלאשר יתואם עמם מראש.

5.4.

המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח לבית הלקוח תוך שבעה ימי עסקיםכל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת עי החברה.

5.5.

מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה שהוא יום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (ימי א‘ עד ה‘, לא כולל ימי שישישבתערבי חג וימי חג). החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמיןוזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

5.6.

ויודגש כיבכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכברכפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הפריט/פריטים שנרכשו באריזתם המקוריתכשהיא שלמה ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא באמצעות שליח על חשבון הלקוח למרכז ההזמנות של החברה .

6. שירות לקוחות

6.1.

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בחברה דרך עמוד ״צור קשר״ באתר.

6.2.

פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכםבמקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות לחברה דרך טלפוןאו אי מייל שירות לקוחות שיצוין באתר

6.3

ניתן לפנות אלינו בשמחה לשירות הלקוחות שלנו :

6.4.

נציגי שרות לקוחות שלנו ישמחו לעמוד לשירותכם בכל פניה או שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה או לגבי מוצר המוצג באתר ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה מהירה וקלילה

7. ביטולים

7.1.

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכןהתשמא – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), כפי שיפורט להלןלמעט ברכישת פריטים מסוימיםהמפורטים בסעיף 14ג(דלחוק הגנת הצרכן ואשר בהםלא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.

7.2.

ביטול עסקה/מכירה עי לקוח לפני משלוח המוצר:

7.3.

במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירהיוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות לקוחותאו באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני miss@stavicious.com בכפוף לחוק הגנת הצרכן ומדיניות החזרות וביטולים של החברה שתשתנה מעת לעת ומוצגת בעמוד מדניות החלפות וביטולים.

8. ביטול לאחר משלוח המוצר:

8.1.

במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליויוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני miss@stavicious.com בכפוף לחוק הגנת הצרכן ומדיניות החזרות וביטולים של החברה שתשתנה מעת לעתומוצגת בעמוד מדניות החלפות וביטולים.

8.2.************************************************

החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור הלקוח וכל עוד לא נותקה התגית\תווית מן המוצר והמוצר באריזתו המקורית ובאריזה שבו סופקבכפוף לתנאים המפורטים לעיל החברה תספק החזר כספי עם גביה של 5% דמי ביטול או עד 100 ₪ .

9. ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

9.1.

על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתובמידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגוםאו כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתררשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך יום מיום קבלת המוצרעלידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני miss@stavicious.com לשירות הלקוחות של החברההכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכןהתשמא-1981.

10. ביטול מכירה עי החברה והפסקת פעילות האתר:

10.1.

בכל מקרה אשר בומחמת כח עליון“, נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנולספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלותהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקוניםכולם או חלקםבסעיף זה כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשבתקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרותחבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

10.2.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותיםמכל סוג שהואבאופן מלא או באופן חלקיובכל דרך שהיאו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעוו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישהזה או אחרעל צורותיו השונותו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיאלרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירותרשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקוניםכולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

10.3.

מבלי לגרוע מן האמור לעילהרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאירשאים החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערךבוטלה מכירה כאמור החברה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישירעקיףהוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

10.4.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

10.5.

מובהר בזאת כי הוראות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

11. אחריות ושרות

11.1.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

11.2.

נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

11.3.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

11.4.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

11.5.

החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר.

11.6.

הנהלת החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

11.7.

הנהלת החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 050-715-5986, או בדואר אלקטרוני miss@stavicious.com והנהלת החברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

12. קניין רוחני

12.1.

כל זכויות הקניין הרוחני בחברה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

 

...